QORTI TAL-MAGISTRATI (MALTA) BHALA QORTI TA’ GUDIKATURA KRIMINALI – eCourts

e) Akkuzat ukoll talli fl-istess Iok, data, hin u cirkustanzi ingurajt jew heddidt lil. Keith Vella, meta pprovokat, b’mod li johrog barra mill-limiti …